top

Diva

Projektna pisarna:
Verdijeva 10
6000 Koper
T: +386 (0)5 664 64 04
E: ivana.strkalj@koper.si


button
bottom
top

Splošni čezmejni cilj projekta je varstvo okolja z namenom krepitve in povečanja ozaveščenosti o varstvu okolja, zmanjševanje tveganj in onesnaženosti.

bottom
top
Umag, 08.10.2012

Započeti radovi na sanaciji zone pristupnog puta odlagalištu otpadnog građevinskog materijala Štrika

U okviru projekta DIVA na području Grada Umaga, predviđena je sanacija pokosa uz pristupnu prometnicu do zatvorenog odlagališta otpadnog građevinskog materijala Štrika. Po zatvaranju odlagališta upravo je u toj zoni intenzivirano odlaganje raznih vrsta krupnog otpada. Razne mjere suzbijanja te pojave kao i uklanjanje otpada, nisu dale zadovoljavajuće rezultate. U cilju konačnog rješenja problema, Grad Umag se odlučio provesti više mjera odnosno aktivnosti, od kojih se neke provode u okviru projekta DIVA.

Početkom 2012.godine Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izradio je „Elaborat sanacije odlagališta otpadnog građevnog materijala Štrika – zona pristupnog puta“. Elaborat sadrži: opis postojeće lokacije s opisom područja zahvata, podatke o količini, vrsti i strukturi zatečenog otpadnog materijala u zoni zahvata s posebnim osvrtom na opasan otpad (koji treba adekvatno zbrinuti), fitocenološku snimku postojeće vegetacije s opisom zdravstvenog stanja zatečenih biljnih vrsta, opis staništa, vrste tla te ocjenu kvalitete, opis obilježja zahvata sanacije odnosno definiranje radnji koje je potrebno provesti za kvalitetnu biološku sanaciju zone zahvata, izbor biljnih vrsta za završni vegetacijski pokrov s opisom morfoloških i ekoloških karakteristika sadnica, detaljan troškovnik svih potrebnih radova na sanaciji zone i sprječavanju daljnjeg ilegalnog odlaganja, procjenu mogućeg utjecaja na okoliš tijekom izvođenja radova na sanaciji (utjecaj na tlo, vodu, floru i faunu, krajobraz, kulturnu baštinu, zdravlje ljudi i sl.), procjenu utjecaja na okoliš nakon izvedenih radova na sanaciji te prijedloge mjera zaštite okoliša i program praćenja – monitoring stanja okoliša nakon sanacije u dužem vremenskom razdoblju.

Elaborat s troškovnikom radova upotrijebljen je kao stručna osnova za ugovaranje radova sanacije područja zahvata pošumljavanjem. Ugovor je potpisan s tvrtkom TRIPOLIT d.o.o. Umag, a radovi su započeli 11.rujna 2012.godine označavanjem radilišta i izradom foto dokumentacije o postojećem stanju. Izvršit će se sljedeći radovi: uklanjanje zatečenog otpada te  njegovo zbrinjavanje, čišćenje pokosa od vegetacije, formiranje novog pokosa navoženjem odnosno iskopavanjem zemljanog materijala, uklanjanje ili usitnjavanje većih kamenih blokova, sadnja sadnica autohtonih vrsta: trogodišnje sadnice alepskog bora i hrasta medunca (po 250 kom), brnistre (50 kom) i zimzelenih grmova Cotoneastera (350 kom). Radovi trebaju biti dovršeni najkasnije do 17.veljače 2013.godine.


bottom

Mestna občina Koper Znanstveno raziskovalno središče Grad Buzet Istarska županija Grad Pula Grad Umag